Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Politiek Jaaroverzicht

0
1 januari

Aan het einde van dit jaar is het tijd om de balans op te maken. Dit geldt ook voor zaken die speelden in de lokale politiek. Hebben onze wethouders en raadsleden hun best gedaan? Kunnen we hetzelfde zeggen van onze burgemeester? Heeft het erom gespannen in de gemeenteraad? Het is maar hoe je het bekijkt.

De gemeenteraad (29 leden) kwam dit jaar acht keer bijeen, handelde 163 agendapunten af, waarvan 55 hamerstukken. De raad vergaderde niet in januari, april, augustus en oktober. Dat er in augustus niet werd vergaderd is logisch, iedereen in Nederland lag toen op het strand, maar waarom de raad thuis bleef in januari, april en oktober is merkwaardig te noemen. Betekent dit dat onze volksvertegenwoordigers er met de pet naar gooien? Dat het weinig om het lijf heeft wat de gemeenteraad doet? Betekent dit ook dat burgers en ondernemers lang moeten wachten op beantwoording van belangrijke brieven omdat de raad even niet vergadert?

Opvallend is ook het aantal hamerstukken. Maar liefst 55. Dit is een derde van  het aantal agendapunten. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover politieke consensus bestaat. Er wordt in de raad niet over gedebatteerd. Hoogstens is er een raadslid dat een stemverklaring afgeeft. De meeste hamerstukken betreffen bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten die in de commissie Ruimte zijn besproken.

Burgers mogen inspreken tijdens het vragenuurtje dat voorafgaat aan de raadsvergadering. Het vragenuurtje staat los van de raadsagenda van die dag. Doordat er minder vergaderd wordt kan er ook minder worden ingesproken. Hetzelfde beeld is te zien bij de commissies. Er zijn er een aantal, maar deze zijn het belangrijkst in mijn ogen:  Ruimte, Samenleving en Bestuur. Deze commissies vergaderden zeven keer dit jaar. Is dat veel? Komt dit door een gebrek aan onderwerpen? Dit lijkt mij sterk. Je mag je de vraag stellen of deze frequentie niet ten koste gaat van het efficiënt besturen van Schagen en het even zo belangrijke contact met de burgers.

Door de burgemeester en wethouders worden naar aanleiding van de vragen van raadsleden toezeggingen gedaan die keurig worden bijgehouden op een lijst. Het aantal toezeggingen vanaf juni 2016 tot het einde van dit jaar bedraagt 24. Wethouders Blonk en Beemsterboer deden een ieder zes toezeggingen, gevolgd door wethouder Van der Veek met 5, burgemeester Van Kampen ook met 5. Wethouder Van Dijk zegde 2 iets toe. Waar gingen die toezeggingen over?

Blonk beloofde aan de slag te gaan met het thema dementievriendelijke gemeente (september 2016), zegde toe de evaluatie van het accommodatiebeleid naar voren te halen (november 2016) en beloofde te onderzoeken hoe het kan dat op de Wmo-zorg 2,9 miljoen euro is overgehouden. Beemsterboer zegde toe dat de starterslening in enige vorm terugkomt (november 2016), Van Kampen beloofde te kijken naar het realiseren van een overdekte fietsenstalling op het NS-station (december 2016), zegde toe met een evaluatie te komen van het strandbeleid (juli 2017) en van der Veek beloofde in het voorjaar te komen met een notitie over gasloos bouwen (november 2017).

Er zijn afgelopen jaar door de fracties 29 moties ingediend. Hiervan zijn 6 aangenomen, 10 verworpen, 3 zijn ter bespreking doorgestuurd naar een commissie, 9 ingetrokken na de reactie van de wethouder en 1 is niet in stemming gebracht. De opvallendste moties waren de motie van wantrouwen van de oppositie tegen wethouder Beemsterboer over De Telefooncentrale (13 stemmen voor, 19 tegen), de motie van vertrouwen van Wens4U jegens  wethouder Beemsterboer over hetzelfde onderwerp ( 16 stemmen voor en 13 tegen) en de motie van de PvdA over hulp aan Sint-Maarten (8 stemmen voor, 21 tegen). Sympathiek werd er gezegd, maar de Schager raad doet niet aan zaken die buiten de gemeentegrens vallen.

Moties die aangenomen werden gingen over het schrappen van buslijnen (24 stemmen voor, 5 tegen) en de komst van een vaste oeververbinding bij Burgerbrug (28 stemmen voor, 1 tegen). Moties die unaniem werden aangenomen waren van D66 over het invoeren van statiegeld op kleine Petflesjes en de raadsbrede motie voor het legaliseren van medicinale Cannabis voor de pijnbestrijding.

Amendement wegen zwaarder dan moties omdat het college moties niet hoeft uit te voeren Amendementen wel. Hoeveel amendementen zijn er ingediend dit jaar? Dat zijn er 24. Hoeveel zijn hiervan aangenomen? Slechts vijf. Verworpen zijn er 11, 5 zijn er ingetrokken en 3 zijn niet in stemming gebracht. De opvallendste amendementen waren het amendement van D66 over het verbieden van het oplaten van sfeerballonnen.

Dit amendement kreeg raadsbrede steun. En het amendement over het plaatsen van het Indië Monument naast het monument ’40-45’ aan de Nieuw Laagzijde in Schagen kreeg ook de steun van alle fracties. Weinig discussie leverde het amendement op om elk jaar 24 duizend euro te stoppen in het fonds aankoop van kunstwerken. Alleen VVD en SP stemden tegen omdat ze het per jaar willen bekijken.

Veel discussie leverde het amendement op van VVD,SP en Jess om de jaarlijks automatische verhoging van de belastingen met 1,4% ongedaan te maken. Dat bleek vloeken in de kerk te zijn. De belastingopbrengst is hard nodig om het achterstallig onderhoud van de wegen weg te werken, aldus wethouder Van Dijk die zich gedraagt als rupsje-nooit-genoeg omdat de extra negen procent OZB door de raad niet is geschrapt. 

Tenslotte: wat zijn nu de hoogte- en dieptepunten geweest dit jaar in de politiek? Het is maar hoe je dit bekijkt. De aankoop op  de pof van het oude gemeentehuis in Tuitjenhorn werd door sommigen onverantwoord genoemd, maar daar anderen als een meesterzet om ambitieuze startups bedrijven een kans  te geven. De introductie van geluk in de begroting haalde de landelijke pers, maar de vraag is of we hier te doen hebben met een pr-stunt die net zo snel verdwijnt als hij gekomen was.

Dieptepunten zijn het teloorgaan van buslijnen, de slechte staat van fietspaden en wegen, de slechte bereikbaarheid van Schagen vanaf de A7 en A9, lange wachttijden bij huurwoningen, het glasvezeldrama, eenzaamheid (niet alleen onder ouderen) en het ontbreken van klimaatbeleid. De politiek in Schagen reageert of te laat (buslijnen) of te weinig (klimaatbeleid) of helemaal niet (seniorenhuisvesting).Het is te hopen dat deze onderwerpen in 2018  deze noodzakelijke aandacht wel krijgen.

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag