Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Datum: vrijdag 18 oktober 2019

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nationaal en internationaal. We staan de vooravond van een periode van sterke groei. De wereldwijde conjunctuur neemt stap voor stap toe en dat betekent dat consumenten meer aandacht hebben voor voeding, bloemen en planten en zich bovendien bewust zijn van duurzame productiemethoden. De Greenport NHN, met als uitblinker de Noordkop, loopt hierin voorop.

 
Agri & Food in onze regio is een innovatieve sector die wereldwijd opereert en steeds zoekt naar nieuwe productcombinaties en productieprocessen. De kracht is dat in de regio de hele keten aanwezig is: veredeling van bollen en zaden, verschillende soorten teelten en verwerking en handel. Het antwoord op de vraag “Wat eten we vanavond” vind je in onze regio. Hiervandaan gaan zaden, pootgoed en groenten de hele wereld over. Als uitgangsmateriaal, als halfproduct maar ook als consumptieklare maaltijd.

 
Het aanbod van groenten en sierteeltproducten in de supermarkten heeft veelal direct of indirect een link met de NHN-regio.. De innovatieve en kennisintensieve bedrijfstakken in het glastuinbouwgebied AGRI++ aan de A7 bij Middenmeer, de Seed Valley tussen Warmenhuizen en Enkhuizen, het bollenconcentratiegebied en het volle grond-areaal dragen bij aan dit succes. De sector groeit terwijl haar verschijningsvorm verandert. Naast teelt op vollegrond ontstaan steeds meer nietgrondgebonden productiemethoden in grootschalige gebouwen, maar ook biologische teelt en teelt op (open) water (sla en nieuwe teelten als zeewier). De voedselproductie en -veiligheid is en blijft, met een groeiende wereldbevolking, een belangrijke opgave. In de Wieringermeerpolder en rond Warmenhuizen (beiden regio Kop N-H) en ten westen van Enkhuizen (regio Westfriesland) worden voedsel en duurzame energie op grootschalige wijze geproduceerd, in cross-overs met andere sectoren. Er is ruimte geboden aan innovaties en experimenten (Hightech Landbouw).

 

Waterstof

In AGRI++, is ruimte ontstaan voor meerdere hyperscale datacenters. Nieuwe technologie zorgt ervoor, dat het energiesysteem dit zonder problemen kan ondersteunen. Waterstof dat door overbodig geworden gasleidingen wordt gepompt, zal hier in belangrijke mate aan bijdragen. Door de warmte uit de datacenters daadwerkelijk in de omliggende kassen te brengen wordt de circulariteit bijna 100% . Het agritechcluster langs de A7 ontwikkelt zich tevens als duurzame energieproducent, met lokale spin-off en participatie bij wind, water-, geothermie en zonne-energie projecten. Het beschikt over een netwerk waarop meerdere duurzame energieproducten aangesloten zijn (wind, zon, biomassa, blauwe energie, geothermie etc.) en is volledig zelfvoorzienend op het gebied van onder andere energie, meststoffen en water. Bedrijven op het bedrijvenpark stoten hun CO2 niet uit maar leveren dit aan kassen. Agro-energie- waterinnovaties als teelten op water, en de teelt van algen en biomassa (op Texel ‘Planet Texel Nieuweschild’) hebben traditionele teelten deels vervangen. Er ontstaat een afwisselend productielandschap met grootschalige erven, bedrijven, hallen, teeltlaboratoria, vollegronds landbouwareaal en kassen en aantrekkelijke voorzieningen voor tijdelijke arbeidskrachten. Elders in de polder (zoals rond het Amstelmeer en aan de IJsselmeerkust) wordt vanuit De Kop Werkt! flink geïnvesteerd in grotere landschappelijke verbindingen (groenblauw) die bijdragen aan een hoogwaardiger leefklimaat voor bewoners en aan recreatiemogelijkheden. Want dat is essentieel voor groei. De menselijke maat, de kwaliteit van het landschap en het behoud van culturele waarden moeten worden behouden. Tegelijkertijd wordt in het zaadveredelingsconcentratiegebied in het Westfriese landschap van de Kop (bij Warmenhuizen), onder voorwaarden, ruimte geboden aan verdere ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid. Hierbij is een duurzame balans gevonden: zowel het versterken van het dynamisch cluster van de zaadveredelaars (Seed Valley) als het koesteren van het kleinschalige Westfriese landschap en de kleinschaligheid van de dorpen.

 

Leefbaarheid

De economische waarde van dit landschap wordt onderkend. Door stevige ruimtelijke ordening en goede ontwerpen blijft het een aantrekkelijk gebied om in te wonen en recreëren. In de vele kleine kernen is aandacht voor de leefbaarheid en de complementaire ontwikkeling ten opzichte van elkaar. De A7 is de logistieke ontwikkelas en ruggengraat van het gebied, en verbindt de Kop en Westfriesland met de MRA en Noord- Nederland via de Afsluitdijk. Samen met de N240 naar de Houtribdijk, de N9 en de oost-westverbindingen in de Kop is een robuuste ontsluitingsstructuur ontstaan. Ter hoogte van AGRI++ is de A7 zone ontwikkeld als het visitekaartje van dit gebied. Omdat de Noordkop een regio wordt waar de economie sneller groeit dan in andere delen van Noord- Holland wordt meer aandacht besteed aan mobiliteit. De regionale overheden denken na over een bypass via Van Ewijcksluis om Den Helder en de A7 dichter bij elkaar te brengen. Noord-Holland zet in op dubbelspoor tussen Alkmaar en de Noordkop. En nu al investeren gemeenten, ondernemers en dorpsraden in de ontwikkeling van Mobipunten, die dankzij deelconcepten voor auto’s, fietsen en scooters een fijnmazig routenetwerk onderhouden. De eerste worden operationeel in 2019.

Het huidige Agriport A7 is hét gebied in Noord-Holland waar in rap tempo glastuinbouw en ‘hyperscale’ datacentra verrijzen. Hier is ruimte voor innovatie, kennisontwikkeling en experiment, op een duurzame manier die ook bijdraagt aan de kwaliteit van de (leef-)omgeving. Hollands Kroon heeft het Gebiedsplan Wieringermeer in ontwikkeling. Samen met LTO, buurgemeenten en inwoners zoekt het naar de balans tussen landschappelijke kwaliteit, een goed woonklimaat, economische groei en het behoud van een vitale agrarische sector. Het gebied rond Agriport A7 moet een transitie ondergaan door modernisering, verduurzaming en een circulaire landbouw vol biodiversiteit. De agrarische sector staat daarbij niet op zichzelf. Er zijn cross-overs met energie, circulaire economie, water en toerisme. Circulariteit gaat verder dan de landbouw door hergebruik van bijvoorbeeld warmte, water, CO2 en afvalstromen. Water wordt in dit gebied een belangrijk onderwerp. Verdere verzilting en verdroging moeten worden voorkomen, meer datacentra vragen meer koelwater en de toekomstige veiligheidsnormering voor de Wieringermeerpolder zal door de toename van het geïnvesteerd vermogen achter de dijk waarschijnlijk strenger worden dan de huidige. Daarom werkt Hollands Kroon bij het maken van het Gebiedsplan samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Dat ziet erop toe, dat de kwaliteit van de waterhuishouding niet onder druk komt te staan. Hierbij is het op korte afstand bij elkaar komen van het grootschalige nieuwe polder- landschap en de kleinschaligheid van Westfriesland een bijzondere kwaliteit.

Nog meer Agribusiness nieuws

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019

Slootdorpse stratenmaker timmert aan de weg

Chris komt oorspronkelijk uit Wieringerwaard en heeft tevens enkele jaren in Hippolytushoef gewoond. Sinds 2017 woont hij samen met zijn vriendin en h


Agribusiness 01-10-2019