Jongejan & Partners

OVER JONGEJAN & PARTNERS
oekt u een actieve of een reactieve adviseur? Veel accountantsorganisaties houden zich feitelijk nauwelijks met advisering bezig. Hun hoofdactiviteiten liggen op het vlak van administratieve en aangiftewerkzaamheden gericht op het nakomen van fiscale verplichtingen. Keuzemogelijkheden Onder adviseren moet in onze visie worden verstaan het communiceren over de door u te volgen optimale weg. Vaak betreft het keuzemogelijkheden:
BV of eenmanszaak?
Dividend of lening?
Kostenvergoeding of loon?
Als een onderneming wordt ingebracht in een BV, kan dit gebeuren tegen uitreiking van aandelen, creditering of een combinatie. Als iemand een woning koopt, maakt het nogal wat uit of met eigen geld wordt gefinancierd of met een lening. Als een vermogende particulier een testament opstelt, moet rekening worden gehouden met besparing van successierecht. Als een ondernemer in het buitenland activiteiten gaat ontplooien kan worden gekozen voor een representative office, vaste inrichting of dochtermaatschappij. Zo zijn er tal van situaties waarbij de ondernemer advies en begeleiding nodig heeft om in het fiscale en juridische oerwoud te kunnen overleven. Actief adviseren. Onder actief adviseren verstaan wij het op regelmatige basis initiëren van advisering. Bij collega-kantoren overheerst vaak een meer reactieve houding. Men reageert op externe factoren en is minder geneigd om initiërend op te treden. Men reageert op kwesties die zich voordoen, beantwoordt vragen en zorgt ervoor dat de deadlines voor de aangiften e.d. worden gehaald. Reactief is overigens wel iets anders dan passief. Het is natuurlijk noodzakelijk dat uw adviseur reageert als u een vraag stelt, dat deze van de partij is als een fiscale controle wordt ingesteld en dat uw aangifte tijdig wordt ingeleverd. Binnen onze organisatie zijn wij er in geslaagd een goede balans te creëren in de verhouding tussen initiëren en reageren waardoor onze cliënten niet het gevoel hebben dat de adviseur altijd maar moet worden “gevoerd”. Natuurlijk realiseren wij ons dat de gevolgen van een autoongeluk veel ernstiger zijn dan van het missen van een holdingstructuur of een optimale kostenvergoeding. Ook moet proactief adviseren niet leiden tot buitenproportionele declaraties. Voorkomen is echter beter dan genezen (en goedkoper). Als een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen, is het jammer dat er eerst even een holdingstructuur moet worden gecreëerd, waarna nog een aantal jaren moet worden gewacht. Als een ondernemer met een periodiek verrekenbeding gaat scheiden, kunnen wij hem maar beter wel vertellen dat vanwege het nalaten van jaarlijkse verrekening hij de helft van zijn vermogen aan zijn ex moet afstaan… In het voorgaande heeft u ons standpunt over actief adviseren kunnen lezen. Onze cliënten stellen ongevraagd advies op prijs en zijn in principe ook bereid daarvoor te betalen. Anderen zullen ons eigen initiatief aangrijpen om de rekening ter discussie te stellen. Laatstgenoemde groep deed dat wellicht toch al t.a.v. regulier werk. Als wij een adviesidee voor een cliënt uitwerken c.q. uitvoeren zullen wij dit echter altijd in goed overleg met de cliënt doen. Voor succesvol belastingadvies is communicatie van groot belang. Vakjargon wordt door ons dan ook tot het uiterste vermeden. Voordurend proberen wij ons daarbij te verplaatsen in de gedachtegang van onze cliënt. Zo is het denkbaar dat u schuldenvrij wil zijn en daarvoor graag bereid bent af te zien van de fiscale geneugten van de hypotheekrenteaftrek. Misschien wilt u verschoond blijven van het bijhouden van een kilometeradministratie, ondanks het fiscale voordeel die u daardoor mist. Bij fiscale planning mag het middel niet erger zijn dan de kwaal. Uw beleving staat altijd centraal! Staat onze aanpak u aan, schroom dan niet een afspraak te maken met een van onze kantoren voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.